ترجمه
حذف

cabinet

کابینه

noun

اسم

UK : ˈkæb.ɪ.nət

US : ˈkæb.ən.ət

google image of cabinet

cabinet image / تصویر
cabinet image / تصویر
cabinet image / تصویر
cabinet image / تصویر
cabinet image / تصویر

Description of cabinet

SENTENCE of cabinet

 • opposite of

 • individual

 • شخصی

 • one

 • یکی

 • employees

 • کارمندان

 • apprentices

 • کارآموزان

 • workers

 • کارگران

 • trainees

 • کارآموزان

 • contractors

 • پیمانکاران

 • personnel

 • پرسنل

 • staff

 • کارکنان

 • team

 • تیم

 • workforce

 • نیروی کار

 • labor force

 • نیروی کار

 • shift workers

 • کارگران شیفتی

 • synonyms of

 • council

 • شورا

 • ministry

 • وزارت

 • administration

 • مدیریت

 • committee

 • کمیته

 • assembly

 • مونتاژ

 • board

 • هیئت مدیره

 • counsellorsUK

 • مشاوران انگلستان

 • executive

 • اجرایی

 • senate

 • سنا

 • administrators

 • مدیران

 • advisers

 • مشاوران

 • assistants

 • دستیاران

 • authority

 • قدرت

 • bureau

 • دفتر

 • bureaucracy

 • بوروکراسی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی