ترجمه
حذف

calculate

محاسبه

verb

فعل

UK : ˈkæl.kjə.leɪt

US : ˈkæl.kjə.leɪt

google image of calculate

calculate image / تصویر
calculate image / تصویر
calculate image / تصویر
calculate image / تصویر
calculate image / تصویر

Description of calculate

SENTENCE of calculate

 • opposite of

 • disregard

 • بی توجهی

 • estimate

 • تخمین زدن

 • gather

 • جمع آوری

 • guess

 • حدس بزن

 • ignore

 • چشم پوشی

 • neglect

 • بی توجهی

 • subtract

 • کم کردن

 • disbelieve

 • کافر شدن

 • surmise

 • حدس و گمان

 • forget

 • فراموش کردن

 • conjecture

 • حدس

 • disorganize

 • به هم ریختن

 • doubt

 • شک

 • stop

 • متوقف کردن

 • guesstimate

 • حدس زدن

 • synonyms of

 • compute

 • محاسبه کنید

 • count

 • شمردن

 • total

 • جمع

 • tally

 • شمارش

 • enumerate

 • برشمردن

 • sum

 • مجموع

 • add

 • اضافه کردن

 • determine

 • تعیین کنید

 • number

 • عدد

 • quantify

 • کمیت کردن

 • assess

 • ارزیابی کنید

 • evaluate

 • ارزیابی کنید

 • measure

 • اندازه گرفتن

 • totalize

 • کلی کردن

 • cypherUK

 • cypherUK

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی