ترجمه
حذف

call

صدا زدن

verb

فعل

UK : kɔːl

US : kɑːl

google image of call

call image / تصویر
call image / تصویر
call image / تصویر
call image / تصویر
call image / تصویر

Description of call

SENTENCE of call

 • opposite of

 • silence

 • سکوت

 • hush

 • ساکت کردن

 • quiet

 • ساکت

 • lull

 • آرامش

 • taciturnity

 • کم حرفی

 • muteness

 • لال بودن

 • unresponsiveness

 • عدم پاسخگویی

 • noiselessness

 • بی صدا

 • reticence

 • سکوت

 • quietude

 • سکوت

 • quietus

 • آرام

 • speechlessness

 • بی زبانی

 • stillness

 • سکون

 • voicelessness

 • بی صدا بودن

 • hush-hush

 • ساکت کردن

 • synonyms of

 • cry

 • گریه کردن

 • shout

 • فریاد

 • whoop

 • وای

 • yell

 • فریاد زدن

 • bellow

 • زیر

 • howl

 • زوزه کشیدن

 • scream

 • فریاد زدن

 • bawl

 • غرغر کردن

 • bay

 • خلیج

 • caterwaul

 • caterwaul

 • clamorUS

 • clamorUS

 • clamourUK

 • clamourUK

 • holler

 • ناله

 • roar

 • غرش

 • screech

 • جیغ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی