ترجمه
حذف

campaign

پویش

noun

اسم

UK : kæmˈpeɪn

US : kæmˈpeɪn

google image of campaign

campaign image / تصویر
campaign image / تصویر
campaign image / تصویر
campaign image / تصویر
campaign image / تصویر

Description of campaign

SENTENCE of campaign

 • opposite of

 • inaction

 • بی عملی

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • laziness

 • تنبلی

 • torpidity

 • تلاطم

 • torpor

 • اخم

 • immobility

 • بی حرکتی

 • stagnation

 • رکود

 • indolence

 • بی حالی

 • dormancy

 • خواب

 • inertness

 • بی اثری

 • motionlessness

 • بی حرکتی

 • stillness

 • سکون

 • otiosity

 • خشکی

 • passivity

 • انفعال

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی