ترجمه
حذف

can

می توان

modal verb

فعل معین شرطی

UK : kæn

US : kən

google image of can

can image / تصویر
can image / تصویر
can image / تصویر
can image / تصویر
can image / تصویر

Description of can

SENTENCE of can

 • opposite of

 • groyneUK

 • groyneUK

 • groinUS

 • groinUS

 • crotch

 • فاق

 • front

 • جلو

 • genitals

 • اندام تناسلی

 • lap

 • دامان

 • privates

 • خصوصی

 • private parts

 • قسمت های خصوصی

 • loins

 • کمر

 • genitalia

 • دستگاه تناسلی

 • crutch

 • چوب زیر بغل

 • inguen

 • اینگوئن

 • anterior

 • قدامی

 • annexeUK

 • AnnexeUK

 • annexUS

 • annexUS

 • synonyms of

 • canister

 • قوطی

 • tin

 • قلع

 • cannister

 • قوطی کنسرو

 • container

 • ظرف

 • drum

 • طبل

 • jar

 • شیشه

 • receptacle

 • ظرف

 • barrel

 • بشکه

 • canakin

 • کاناکین

 • cannikin

 • کانیکین

 • package

 • بسته بندی

 • vessel

 • کشتی

 • bottle

 • بطری

 • bucket

 • سطل

 • cylinder

 • سیلندر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی