ترجمه
حذف

candidate

نامزد

noun

اسم

UK : ˈkæn.dɪ.dət

US : ˈkæn.dɪ.deɪt

google image of candidate

candidate image / تصویر
candidate image / تصویر
candidate image / تصویر
candidate image / تصویر
candidate image / تصویر

Description of candidate

SENTENCE of candidate

 • opposite of

 • noncandidate

 • غیر نامزد

 • finder

 • یاب

 • boss

 • رئیس

 • manager

 • مدیر

 • noncompetitor

 • غیر رقیب

 • ally

 • متحد

 • fan

 • پنکه

 • spectator

 • تماشاگر

 • supporter

 • حامی

 • withdrawal

 • برداشت از حساب

 • removal

 • حذف

 • pullout

 • بکش بیرون

 • pull-out

 • بکش بیرون

 • noncontender

 • غیر مدعی

 • inappropriate suitor

 • خواستگار نامناسب

 • synonyms of

 • contender

 • مدعی

 • applicant

 • درخواست کننده

 • aspirant

 • مشتاق

 • contestant

 • شرکت کننده

 • nominee

 • نامزد

 • possibility

 • امکان پذیری

 • suitor

 • خواستگار

 • competitor

 • رقیب

 • runner

 • دونده

 • applier

 • اعمال کننده

 • campaigner

 • مبارز

 • claimant

 • مدعی

 • entrant

 • ورودی

 • expectant

 • منتظر

 • hopeful

 • امیدوار کننده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی