ترجمه
حذف

capability

قابلیت

noun

اسم

UK : ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti

US : ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.t̬i

google image of capability

capability image / تصویر
capability image / تصویر
capability image / تصویر
capability image / تصویر
capability image / تصویر

Description of capability

SENTENCE of capability

 • opposite of

 • inability

 • عجز

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • ineptitude

 • ناتوانی

 • disability

 • ناتوانی

 • incapability

 • ناتوانی

 • incapableness

 • ناتوانی

 • incapacity

 • ناتوانی

 • incompetency

 • بی کفایتی

 • ineptness

 • ناتوانی

 • inefficiency

 • ناکارآمدی

 • powerlessness

 • ناتوانی

 • impotence

 • ناتوانی جنسی

 • inaptitude

 • ناتوانی

 • ineffectiveness

 • بی اثر بودن

 • lack

 • عدم

 • synonyms of

 • ability

 • توانایی

 • capacity

 • ظرفیت

 • competence

 • صلاحیت

 • faculty

 • دانشکده

 • power

 • قدرت

 • proficiency

 • مهارت

 • aptitude

 • صلاحیت - استعداد - شایستگی

 • competency

 • شایستگی

 • expertise

 • تجربه و تخصص

 • knack

 • مهارت

 • talent

 • استعداد

 • adeptness

 • مهارت

 • aptness

 • شایستگی

 • capableness

 • توانایی

 • facility

 • امکانات

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی