ترجمه
حذف

capacity

ظرفیت

noun

اسم

UK : kəˈpæs.ə.ti

US : kəˈpæs.ə.t̬i

google image of capacity

capacity image / تصویر
capacity image / تصویر
capacity image / تصویر
capacity image / تصویر
capacity image / تصویر

Description of capacity

SENTENCE of capacity

 • opposite of

 • inability

 • عجز

 • incapability

 • ناتوانی

 • incapableness

 • ناتوانی

 • incapacity

 • ناتوانی

 • disability

 • ناتوانی

 • ineptitude

 • ناتوانی

 • ineptness

 • ناتوانی

 • failure

 • شکست

 • incapacitation

 • ناتوانی

 • ineffectiveness

 • بی اثر بودن

 • impotence

 • ناتوانی جنسی

 • inaptitude

 • ناتوانی

 • incompetence

 • بی کفایتی

 • lack

 • عدم

 • weakness

 • ضعف

 • synonyms of

 • volume

 • جلد

 • size

 • اندازه

 • room

 • اتاق

 • dimensions

 • ابعاد

 • extent

 • وسعت

 • magnitude

 • اندازه

 • range

 • دامنه

 • scope

 • محدوده

 • space

 • فضا

 • amplitude

 • دامنه

 • compass

 • قطب نما

 • measurements

 • اندازه گیری ها

 • proportions

 • نسبت ها

 • cubage

 • مکعب

 • expanse

 • وسعت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی