ترجمه
حذف

card

کارت

noun

اسم

UK : kɑːd

US : kɑːrd

google image of card

card image / تصویر
card image / تصویر
card image / تصویر
card image / تصویر
card image / تصویر

Description of card

SENTENCE of card

 • opposite of

 • disapproval

 • عدم تایید

 • refusal

 • امتناع

 • ignorance

 • جهل

 • heedlessness

 • بی توجهی

 • neglect

 • بی توجهی

 • disproof

 • رد کردن

 • answer

 • پاسخ

 • denial

 • انکار

 • prohibition

 • ممنوعیت

 • veto

 • وتو

 • seriousness

 • جدیت

 • usual

 • معمولی

 • regular

 • منظم

 • typical

 • معمول

 • standard

 • استاندارد

 • synonyms of

 • board

 • هیئت مدیره

 • cardboard

 • مقوا

 • pasteboard

 • مقوا

 • stiff paper

 • کاغذ سفت

 • paper

 • کاغذ

 • coupon

 • کوپن

 • voucher

 • کوپن

 • pass

 • عبور

 • ticket

 • بلیط

 • permit

 • مجوز

 • token

 • نشانه

 • slip

 • لیز خوردن

 • stub

 • خرد

 • docket

 • اسکله

 • note

 • توجه داشته باشید

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی