ترجمه
حذف

celebrate

جشن گرفتن

verb

فعل

UK : ˈsel.ə.breɪt

US : ˈsel.ə.breɪt

google image of celebrate

celebrate image / تصویر
celebrate image / تصویر
celebrate image / تصویر
celebrate image / تصویر
celebrate image / تصویر

Description of celebrate

SENTENCE of celebrate

 • opposite of

 • sulk

 • اخم

 • brood

 • نوزادان

 • mope

 • موپ

 • fret

 • عصبانی شدن

 • pout

 • نفخ

 • frown

 • اخم

 • gloom

 • تاریکی

 • grumble

 • غر زدن

 • grump

 • غرغر کردن

 • gripe

 • گریه کردن

 • grouse

 • باقرقره

 • moon

 • ماه

 • glower

 • درخشنده

 • pine

 • کاج

 • be sad

 • غمگین باش

 • synonyms of

 • party

 • مهمانی - جشن

 • carouse

 • چرخ و فلک

 • revel

 • شادی کردن

 • rejoice

 • شادی کردن

 • rave

 • دیوانه

 • rollick

 • رولیک

 • bless

 • برکت دادن

 • carol

 • سرود

 • feast

 • جشن

 • jubilate

 • شادی

 • roister

 • خروس

 • fete

 • جشن

 • jol

 • جول

 • junket

 • آشغال

 • spree

 • ولگردی و قانونی شکنی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی