ترجمه
حذف

century

قرن

noun

اسم

UK : ˈsen.tʃər.i

US : ˈsen.tʃər.i

google image of century

century image / تصویر
century image / تصویر
century image / تصویر
century image / تصویر
century image / تصویر

Description of century

SENTENCE of century

 • opposite of

 • continuation

 • ادامه

 • synonyms of

 • centenary

 • صد سالگی

 • centennial

 • صد ساله

 • centurial

 • قرن

 • hundred

 • صد

 • hundredfold

 • صد برابر

 • centuplicate

 • صدتایی

 • hundredth

 • صدم

 • epoch

 • دوره

 • era

 • عصر

 • period

 • عادت زنانه

 • span

 • طول

 • time

 • زمان

 • yearhundred

 • صد ساله

 • age

 • سن

 • generation

 • نسل

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی