ترجمه
حذف

chairman

رئيس هیئت مدیره

noun

اسم

UK : ˈtʃeə.mən

US : ˈtʃer.mən

google image of chairman

chairman image / تصویر
chairman image / تصویر
chairman image / تصویر
chairman image / تصویر
chairman image / تصویر

Description of chairman

SENTENCE of chairman

 • opposite of

 • follower

 • دنباله رو

 • supporter

 • حامی

 • employee

 • کارمند

 • disciple

 • شاگرد

 • member

 • عضو

 • apostle

 • رسول

 • servant

 • خدمتگزار

 • bootlicker

 • چکمه خوار

 • lackey

 • لاکی

 • minion

 • مینیون

 • sidekick

 • شخص همکار و زیردست

 • pupil

 • شاگرد

 • participant

 • شرکت کننده

 • vassal

 • رعیت

 • protege

 • تحت حمایت

 • synonyms of

 • chairperson

 • رئیس

 • speaker

 • گوینده

 • moderator

 • ناظم

 • chair

 • صندلی

 • prolocutor

 • دادستان

 • presider

 • رئیس

 • MC

 • MC

 • spokesman

 • سخنگوی

 • spokesperson

 • سخنگو

 • convener

 • همایش

 • monitor

 • نظارت کنید

 • chairwoman

 • رئیس

 • toastmaster

 • توست مستر

 • introducer

 • معرفی کننده

 • shop steward

 • مباشر مغازه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی