ترجمه
حذف

champion

قهرمان

noun

اسم

UK : ˈtʃæm.pi.ən

US : ˈtʃæm.pi.ən

google image of champion

champion image / تصویر
champion image / تصویر
champion image / تصویر
champion image / تصویر
champion image / تصویر

Description of champion

 • someone or something. especially a person or animal. that has beaten all other competitors in a competition.

 • کسی یا چیزی به خصوص یک شخص یا حیوان. که تمام رقبای دیگر را در یک مسابقه شکست داده است.

 • a person who enthusiastically supports. defends. or fights for a person. belief. right. or principle.

 • فردی که مشتاقانه حمایت می کند. دفاع می کند. یا برای یک نفر دعوا می کند. باور درست. یا اصل

 • to support. defend. or fight for a person. belief. right. or principle enthusiastically.

 • برای حمایت دفاع. یا برای یک نفر بجنگ باور درست. یا اصولی مشتاقانه.

 • excellent

 • عالی

 • someone or something. esp. a person or animal. that has beaten all other competitors in a competition.

 • کسی یا چیزی مخصوصا یک شخص یا حیوان که تمام رقبای دیگر را در یک مسابقه شکست داده است.

 • a person who enthusiastically supports. defends. or fights for a belief or principle.

 • فردی که مشتاقانه حمایت می کند. دفاع می کند. یا برای یک باور یا اصل می جنگد.

SENTENCE of champion

 • opposite of

 • loser

 • بازنده

 • runner-up

 • نایب قهرمان

 • defeated

 • شکست داد

 • vanquished

 • مغلوب شد

 • also-ran

 • همچنین دوید

 • defeated person

 • فرد شکست خورده

 • wooden spooner

 • قاشق چوبی

 • failure

 • شکست

 • dud

 • احمق

 • flop

 • فلاپ

 • underdog

 • ضعیف

 • clinker

 • کلینکر

 • no-hoper

 • بدون یاور

 • LZ

 • LZ

 • lemon

 • لیمو

 • synonyms of

 • winner

 • برنده

 • victor

 • پیروز

 • champ

 • قهرمان

 • conqueror

 • فاتح

 • titlist

 • فهرست عنوان

 • hero

 • قهرمان

 • prizewinner

 • برنده جایزه

 • medalist

 • مدال آور

 • nonpareil

 • بدون جبران

 • overcomer

 • غلبه کننده

 • titleholder

 • دارنده عنوان

 • title holder

 • دارنده عنوان

 • title-holder

 • دارنده عنوان

 • vanquisher

 • برنده

 • number one

 • شماره یک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی