ترجمه
حذف

channel

کانال

noun

اسم

UK : ˈtʃæn.əl

US : ˈtʃæn.əl

google image of channel

channel image / تصویر
channel image / تصویر
channel image / تصویر
channel image / تصویر
channel image / تصویر

Description of channel

SENTENCE of channel

 • opposite of

 • closure

 • بسته

 • denial

 • انکار

 • refusal

 • امتناع

 • veto

 • وتو

 • egress

 • خروج

 • end

 • پایان

 • goal

 • هدف

 • paucity

 • کمبود

 • shame

 • شرمندگی

 • poorness

 • فقر

 • ridge

 • خط الراس

 • hill

 • تپه

 • hump

 • قوز

 • mound

 • تپه

 • rampart

 • بارو

 • synonyms of

 • conduit

 • مجرا

 • watercourse

 • جریان آب

 • trench

 • سنگر

 • waterway

 • آبراه

 • gutter

 • ناودان

 • trough

 • از طریق

 • ditch

 • گودال

 • canal

 • کانال

 • course

 • دوره

 • furrow

 • شیار

 • drain

 • زه کشی

 • flume

 • قنات، مجرا

 • aqueduct

 • قنات

 • racecourse

 • زمین مسابقه

 • cut

 • قطع كردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی