ترجمه
حذف

characteristic

مشخصه

noun

اسم

UK : ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk

US : ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk

google image of characteristic

characteristic image / تصویر
characteristic image / تصویر
characteristic image / تصویر
characteristic image / تصویر
characteristic image / تصویر

Description of characteristic

SENTENCE of characteristic

 • opposite of

 • uncharacteristic

 • بی خاصیت

 • unusual

 • غیر معمول

 • atypical

 • غیر معمول

 • nontypical

 • غیر معمولی

 • untypical

 • غیر معمول

 • rare

 • نادر

 • unrepresentative

 • غیر نماینده

 • common

 • مشترک

 • eccentric

 • عجیب و غریب

 • foreign

 • خارجی

 • general

 • عمومی

 • indefinite

 • نامعین

 • ordinary

 • معمولی

 • public

 • عمومی

 • similar

 • مشابه

 • synonyms of

 • distinctive

 • متمایز

 • distinguishing

 • متمایز کردن

 • individual

 • شخصی

 • special

 • خاص

 • peculiar

 • عجیب و غریب

 • specific

 • خاص

 • particular

 • خاص

 • singular

 • مفرد

 • especial

 • خاص

 • exclusive

 • انحصاری

 • unique

 • منحصر بفرد

 • diagnostical

 • تشخیصی

 • discriminating

 • تبعیض آمیز

 • distinct

 • متمایز

 • identifying

 • شناسایی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی