ترجمه
حذف

charity

خیریه

noun

اسم

UK : ˈtʃær.ə.ti

US : ˈtʃer.ə.t̬i

google image of charity

charity image / تصویر
charity image / تصویر
charity image / تصویر
charity image / تصویر
charity image / تصویر

Description of charity

SENTENCE of charity

 • opposite of

 • meanness

 • پست

 • miserliness

 • بخل

 • selfishness

 • خودخواهی

 • stinginess

 • بخل

 • hindrance

 • مانع

 • hurt

 • صدمه

 • injury

 • صدمه

 • stealing

 • دزدی

 • taking

 • گرفتن

 • uncharitableness

 • غیر خیریه

 • unkindness

 • نامهربانی

 • parsimony

 • صرفه جویی

 • penuriousness

 • دلتنگی

 • closeness

 • نزدیکی

 • tightness

 • تنگی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی