ترجمه
حذف

childhood

دوران کودکی

noun

اسم

UK : ˈtʃaɪld.hʊd

US : ˈtʃaɪld.hʊd

google image of childhood

childhood image / تصویر
childhood image / تصویر
childhood image / تصویر
childhood image / تصویر
childhood image / تصویر

Description of childhood

SENTENCE of childhood

 • opposite of

 • adulthood

 • بزرگسالی

 • old age

 • کهنسال

 • elderliness

 • سالخوردگی

 • senility

 • پیری

 • age

 • سن

 • oldness

 • پیری

 • agedness

 • پیری

 • senescence

 • پیری

 • maturity

 • بلوغ

 • dotage

 • دوتاژ

 • majority

 • اکثریت

 • infirmity

 • ناتوانی

 • senectitude

 • سنخیت

 • manhood

 • مردانگی

 • caducity

 • جسارت

 • synonyms of

 • youth

 • جوانان

 • adolescence

 • بلوغ

 • juvenescence

 • جوانی

 • boyhood

 • کودکی

 • girlhood

 • دوران دختری

 • infancy

 • دوران نوزادی

 • juvenility

 • نوجوانی

 • teens

 • نوجوانان

 • prepubescence

 • قبل از بلوغ

 • puberty

 • بلوغ

 • springtime

 • فصل بهار

 • immaturity

 • نابالغی

 • infanthood

 • دوران شیرخوارگی

 • juniority

 • خردسالی

 • babyhood

 • کودکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی