ترجمه
حذف

choose

انتخاب کنید

verb

فعل

UK : tʃuːz

US : tʃuːz

google image of choose

choose image / تصویر
choose image / تصویر
choose image / تصویر
choose image / تصویر
choose image / تصویر

Description of choose

SENTENCE of choose

 • opposite of

 • deselect

 • لغو انتخاب کنید

 • unchoose

 • انتخاب کردن

 • reject

 • رد کردن

 • discard

 • دور انداختن

 • remove

 • برداشتن

 • ditch

 • گودال

 • dump

 • زباله

 • refuse

 • رد کردن

 • decline

 • کاهش می یابد

 • turn down

 • پایین آوردن

 • ignore

 • چشم پوشی

 • dismiss

 • رد

 • spurn

 • طرد کردن

 • detarget

 • هدف گیری

 • disregard

 • بی توجهی

 • synonyms of

 • select

 • انتخاب کنید

 • pick

 • انتخاب

 • take

 • گرفتن

 • elect

 • برگزیدن

 • name

 • نام

 • prefer

 • ترجیح می دهند

 • adopt

 • اتخاذ کردن

 • designate

 • تعیین کنید

 • nominate

 • نامزد کردن

 • favorUS

 • طرفدار ایالات متحده

 • favourUK

 • favourUK

 • finger

 • انگشت

 • handpick

 • دستچین

 • indicate

 • نشان می دهد

 • specify

 • مشخص كردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی