ترجمه
حذف

city

شهر

noun

اسم

UK : ˈsɪt.i

US : ˈsɪt̬.i

google image of city

city image / تصویر
city image / تصویر
city image / تصویر
city image / تصویر
city image / تصویر

Description of city

SENTENCE of city

 • opposite of

 • country

 • کشور

 • boondocks

 • باندهای

 • farmland

 • زمین کشاورزی

 • outdoors

 • بیرون از خانه

 • countryside

 • حومه شهر

 • hinterland

 • سرزمین داخلی

 • outback

 • دورافتاده

 • wilderness

 • بیابان

 • sticks

 • میله ها

 • woodlands

 • جنگل ها

 • woods

 • جنگل

 • backveld

 • عقب افتاده

 • outskirts

 • حومه

 • border

 • مرز

 • edge

 • حاشیه، غیرمتمرکز

 • synonyms of

 • town

 • شهر

 • megalopolis

 • کلان شهر

 • metropolis

 • کلان شهر

 • municipality

 • شهرداری

 • burg

 • بورگ

 • borough

 • بخش

 • conurbation

 • شهرنشینی

 • cosmopolis

 • کیهان شهر

 • downtown

 • مرکز شهر

 • megacity

 • کلان شهر

 • burgh

 • بورگ

 • wen

 • ون

 • capital

 • سرمایه، پایتخت

 • centreUK

 • مرکز انگلستان

 • centerUS

 • مرکز ایالات متحده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی