ترجمه
حذف

clear

روشن

adjective

صفت

UK : klɪər

US : klɪr

google image of clear

clear image / تصویر
clear image / تصویر
clear image / تصویر
clear image / تصویر
clear image / تصویر

Description of clear

SENTENCE of clear

 • opposite of

 • complicated

 • بغرنج

 • complex

 • مجتمع

 • difficult

 • دشوار

 • unintelligible

 • نامفهوم

 • obscure

 • مبهم

 • unclear

 • غیر واضح

 • ambiguous

 • مبهم

 • baffling

 • گیج کننده

 • bewildering

 • گیج کننده

 • confounding

 • گیج کننده

 • confusing

 • گیج کننده

 • convoluted

 • پیچیده

 • cryptic

 • مرموز

 • incomprehensible

 • غیر قابل درک

 • perplexing

 • گیج کننده

 • synonyms of

 • understandable

 • قابل درک

 • simple

 • ساده

 • straightforward

 • سرراست

 • apprehensible

 • قابل درک

 • coherent

 • منسجم

 • comprehensible

 • قابل درک

 • lucid

 • شفاف

 • articulate

 • بیان

 • graspable

 • قابل چنگ زدن

 • intelligible

 • قابل فهم

 • uncomplicated

 • بدون عارضه

 • comprehendible

 • قابل درک

 • discernable

 • قابل تشخیص

 • knowable

 • قابل دانستن

 • legible

 • قابل خواندن است

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی