ترجمه
حذف

clinic

درمانگاه

noun

اسم

UK : ˈklɪn.ɪk

US : ˈklɪn.ɪk

google image of clinic

clinic image / تصویر
clinic image / تصویر
clinic image / تصویر
clinic image / تصویر
clinic image / تصویر

Description of clinic

SENTENCE of clinic

 • opposite of

 • synonyms of

 • doctor's

 • دکتر

 • polyclinic

 • پلی کلینیک

 • surgery

 • عمل جراحي

 • medical centre

 • مرکز پزشکی

 • health centre

 • مرکز بهداشت

 • outpatients' department

 • بخش بیماران سرپایی

 • infirmary

 • درمانگاه

 • hospital

 • بیمارستان

 • hospice

 • آسایشگاه

 • sanatorium

 • آسایشگاه

 • nursing home

 • خانه سالمندان

 • sanitarium

 • آسایشگاه

 • convalescent home

 • نقاهتگاه

 • rest home

 • اسایشگاه

 • institution

 • موسسه، نهاد

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی