ترجمه
حذف

closely

به طرز نزدیک

adverb

قید

UK : ˈkləʊs.li

US : ˈkloʊs.li

google image of closely

closely image / تصویر
closely image / تصویر
closely image / تصویر
closely image / تصویر
closely image / تصویر

Description of closely

SENTENCE of closely

 • opposite of

 • imprecisely

 • به طور غیر دقیق

 • inexactly

 • به طور غیر دقیق

 • loosely

 • آزادانه

 • inaccurately

 • نادقیق

 • different

 • ناهمسان

 • figuratively

 • به صورت مجازی

 • doubtfully

 • با شک

 • metaphorically

 • به صورت استعاری

 • unfaithfully

 • بی وفایی

 • fallaciously

 • به اشتباه

 • falsely

 • به دروغ

 • untruely

 • غیر واقعی

 • counterfactually

 • خلاف واقع

 • unsoundly

 • نامناسب

 • untruthfully

 • به دروغ

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی