ترجمه
حذف

coast

ساحل

noun

اسم

UK : kəʊst

US : koʊst

google image of coast

coast image / تصویر
coast image / تصویر
coast image / تصویر
coast image / تصویر
coast image / تصویر

Description of coast

SENTENCE of coast

 • opposite of

 • interior

 • داخلی

 • middle

 • وسط

 • centerUS

 • مرکز ایالات متحده

 • centreUK

 • مرکز انگلستان

 • inland

 • داخلی

 • back-country

 • خارج از کشور

 • backland

 • سرزمین پشتی

 • boondock

 • غارت

 • heartland

 • هارتلند

 • hinterland

 • سرزمین داخلی

 • inland

 • داخلی

 • midland

 • میدلند

 • upcountry

 • بالا کشور

 • struggle

 • تقلا

 • flounder

 • دست و پا کردن

 • synonyms of

 • beach

 • ساحل دریا

 • seaboard

 • ساحل

 • shore

 • ساحل

 • coastline

 • خط ساحلی

 • seaside

 • دریا کنار

 • strand

 • رشته

 • littoral

 • ساحلی

 • seashore

 • ساحل دریا

 • shoreline

 • خط ساحلی

 • border

 • مرز

 • foreshore

 • پیش از ساحل

 • sand

 • شن

 • sands

 • ماسه ها

 • waterside

 • کنار آب

 • coastal region

 • منطقه ساحلی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی