ترجمه
حذف

code

کد

noun

اسم

UK : kəʊd

US : koʊd

google image of code

code image / تصویر
code image / تصویر
code image / تصویر
code image / تصویر
code image / تصویر

Description of code

SENTENCE of code

 • opposite of

 • disorganisationUK

 • سازماندهی بریتانیا

 • disorganizationUS

 • بی سازمانی ایالات متحده

 • ambiguity

 • گنگ

 • answer

 • پاسخ

 • unbelief

 • بی ایمانی

 • lawlessness

 • بی قانونی

 • disorder

 • بی نظمی

 • anarchy

 • هرج و مرج

 • lawlessness

 • بی قانونی

 • chaos

 • آشوب

 • misrule

 • غلط حکومت کن

 • crime

 • جرم

 • criminality

 • جرم انگاری

 • mobocracy

 • موبوکراسی

 • ochlocracy

 • اولوکراسی

 • synonyms of

 • cypherUK

 • cypherUK

 • cipherUS

 • cipherUS

 • cryptograph

 • رمزنگار

 • cryptogram

 • رمزنگاری

 • hieroglyphics

 • هیروگلیف

 • key

 • کلید

 • encryption

 • رمزگذاری

 • enigma

 • معما

 • puzzle

 • پازل

 • secret language

 • زبان مخفی

 • secret writing

 • راز نوشتن

 • coded message

 • پیام کد شده

 • set of symbols

 • مجموعه ای از نمادها

 • ciphertext

 • متن رمزی

 • symbols

 • نمادها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی