ترجمه
حذف

collapse

سقوط - فروپاشی

verb

فعل

UK : kəˈlæps

US : kəˈlæps

google image of collapse

collapse image / تصویر
collapse image / تصویر
collapse image / تصویر
collapse image / تصویر
collapse image / تصویر

Description of collapse

SENTENCE of collapse

 • synonyms of

 • destruction

 • تخریب

 • crash

 • تصادف در

 • crumbling

 • در حال فرو ریختن

 • disintegration

 • تجزیه

 • breakdown

 • درهم شکستن

 • wreck

 • خراب کردن

 • wrecking

 • ویران کردن

 • cropper

 • زراعت کن

 • perishing

 • در حال نابودی

 • ruin

 • خراب کردن

 • ruination

 • تباهی

 • buckling

 • کمانش

 • catastrophe

 • فاجعه

 • crackup

 • کراکاپ

 • crumpling

 • مچاله کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی