ترجمه
حذف

collection

مجموعه

noun

اسم

UK : kəˈlek.ʃən

US : kəˈlek.ʃən

google image of collection

collection image / تصویر
collection image / تصویر
collection image / تصویر
collection image / تصویر
collection image / تصویر

Description of collection

SENTENCE of collection

 • opposite of

 • division

 • تقسیم

 • individual

 • شخصی

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • one

 • یکی

 • singularity

 • تکینگی

 • segmentation

 • تقسیم بندی

 • parting

 • فراق

 • split

 • شکاف

 • partitioning

 • پارتیشن بندی

 • demarcation

 • مرزبندی

 • breaking up

 • جدا شدن از

 • splitting up

 • تقسیم کردن

 • breaking down

 • در هم شکستن

 • cutting up

 • بریدن

 • ingredient

 • جزء

 • synonyms of

 • accumulation

 • انباشت

 • heap

 • پشته

 • hoard

 • احتکار

 • mass

 • جرم

 • pile

 • توده

 • store

 • فروشگاه

 • gathering

 • جمع آوری

 • stockpile

 • انبار کردن

 • bank

 • بانک

 • set

 • تنظیم

 • stack

 • پشته

 • stock

 • موجودی

 • build-up

 • ساختن

 • plethora

 • مقدار زیاد

 • pool

 • استخر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی