ترجمه
حذف

combine

ترکیب کردن

verb

فعل

UK : kəmˈbaɪn

US : kəmˈbaɪn

google image of combine

combine image / تصویر
combine image / تصویر
combine image / تصویر
combine image / تصویر
combine image / تصویر

Description of combine

SENTENCE of combine

 • opposite of

 • separate

 • جداگانه، مجزا

 • divide

 • تقسیم کنید

 • unmix

 • مخلوط کردن

 • uncombine

 • ترکیب نکردن

 • disconnect

 • قطع شدن

 • dissociate

 • جدا کردن

 • detach

 • جدا کردن

 • divorce

 • طلاق

 • dissolve

 • حل کردن

 • sever

 • جداسازی

 • unfasten

 • باز کردن

 • break down

 • درهم شکستن

 • break up

 • شکستن

 • part

 • بخش

 • disjoin

 • جدا کردن

 • synonyms of

 • amalgamate

 • آمیخته شدن

 • integrate

 • ادغام کردن

 • blend

 • مخلوط کردن

 • fuse

 • فیوز

 • incorporate

 • گنجاندن

 • merge

 • ادغام

 • mix

 • مخلوط کردن

 • marry

 • ازدواج کن

 • meld

 • مخلوط کردن

 • compound

 • ترکیب

 • homogeniseUK

 • همگنی انگلستان

 • homogenizeUS

 • همگن کردن ایالات متحده

 • bind

 • بستن

 • bond

 • رابطه، رشته

 • coalesce

 • یکی شدن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی