ترجمه
حذف

commander

فرمانده

noun

اسم

UK : kəˈmɑːn.dər

US : kəˈmæn.dɚ

google image of commander

commander image / تصویر
commander image / تصویر
commander image / تصویر
commander image / تصویر
commander image / تصویر

Description of commander

SENTENCE of commander

 • opposite of

 • employee

 • کارمند

 • follower

 • دنباله رو

 • worker

 • کارگر

 • servant

 • خدمتگزار

 • underling

 • زیر دست

 • democrat

 • دموکرات

 • inferior

 • پست تر

 • subordinate

 • تابع

 • subject

 • موضوع

 • apprentice

 • شاگرد کارآموز

 • supporter

 • حامی

 • disciple

 • شاگرد

 • member

 • عضو

 • apostle

 • رسول

 • lackey

 • لاکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی