ترجمه
حذف

commission

کمیسیون

verb

فعل

UK : kəˈmɪʃ.ən

US : kəˈmɪʃ.ən

google image of commission

commission image / تصویر
commission image / تصویر
commission image / تصویر
commission image / تصویر
commission image / تصویر

Description of commission

SENTENCE of commission

 • opposite of

 • increase

 • افزایش دادن

 • whole

 • کل

 • juncture

 • نقطه اتصال

 • discharge

 • تخلیه

 • dismissal

 • اخراج

 • dismission

 • اخراج

 • expulsion

 • اخراج

 • firing

 • شلیک کردن

 • gunfire

 • تیراندازی

 • shot

 • شلیک کرد

 • shooting

 • تیراندازی کردن

 • blasting

 • انفجار

 • shots

 • عکس ها

 • rejection

 • طرد شدن

 • keeping

 • نگه داشتن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی