ترجمه
حذف

commit

مرتکب شدن

verb

فعل

UK : kəˈmɪt

US : kəˈmɪt

google image of commit

commit image / تصویر
commit image / تصویر
commit image / تصویر
commit image / تصویر
commit image / تصویر

Description of commit

SENTENCE of commit

 • opposite of

 • abstain

 • خودداری کنند

 • behave

 • رفتار کردن

 • cease

 • دست کشیدن

 • compliment

 • تعریف و تمجید

 • desist

 • دست کشیدن

 • end

 • پایان

 • fail

 • مردود شدن

 • idle

 • بیکار

 • leave

 • ترک کردن

 • loaf

 • نان

 • miss

 • از دست دادن

 • neglect

 • بی توجهی

 • obey

 • اطاعت کن

 • rest

 • باقی مانده

 • stop

 • متوقف کردن

 • synonyms of

 • perform

 • انجام دادن

 • execute

 • اجرا کردن

 • perpetrate

 • مرتکب شدن

 • accomplish

 • انجام دهد

 • do

 • انجام دادن

 • enact

 • وضع

 • achieve

 • رسیدن

 • compass

 • قطب نما

 • effect

 • اثر

 • effectuate

 • مؤثر کردن

 • fulfilUK

 • برآورده کردن

 • fulfillUS

 • برآورده کردن US

 • make

 • ساختن

 • negotiate

 • مذاکره کنند

 • prosecute

 • تحت تعقیب قرار دادن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی