ترجمه
حذف

committee

کمیته

noun

اسم

UK : kəˈmɪt.i

US : kəˈmɪt̬.i

google image of committee

committee image / تصویر
committee image / تصویر
committee image / تصویر
committee image / تصویر
committee image / تصویر

Description of committee

SENTENCE of committee

 • opposite of

 • employees

 • کارمندان

 • apprentices

 • کارآموزان

 • workers

 • کارگران

 • trainees

 • کارآموزان

 • contractors

 • پیمانکاران

 • personnel

 • پرسنل

 • staff

 • کارکنان

 • team

 • تیم

 • workforce

 • نیروی کار

 • labor force

 • نیروی کار

 • shift workers

 • کارگران شیفتی

 • synonyms of

 • board

 • هیئت مدیره

 • council

 • شورا

 • panel

 • پانل

 • commission

 • کمیسیون

 • team

 • تیم

 • group

 • گروه

 • convocation

 • تشکیل جلسه

 • delegation

 • هیئت نمایندگی

 • cabinet

 • کابینه

 • trustees

 • متولیان

 • agency

 • آژانس

 • representatives

 • نمایندگان

 • bureau

 • دفتر

 • chamber

 • محفظه - اتاق

 • deputation

 • نمایندگی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی