ترجمه
حذف

compare

مقایسه کنید

verb

فعل

UK : kəmˈpeər

US : kəmˈper

google image of compare

compare image / تصویر
compare image / تصویر
compare image / تصویر
compare image / تصویر
compare image / تصویر

Description of compare

SENTENCE of compare

 • opposite of

 • differentiate

 • متمایز کردن

 • contrast

 • تضاد

 • distinguish

 • تمیز دادن

 • discriminate

 • تبعیض قائل شدن

 • discern

 • تشخیص دادن

 • identify

 • شناسایی

 • recogniseUK

 • انگلستان را به رسمیت بشناسد

 • recognizeUS

 • ایالات متحده را بشناسد

 • determine

 • تعیین کنید

 • tell

 • بگو

 • secern

 • secern

 • difference

 • تفاوت

 • contrast with

 • کنتراست با

 • differ

 • فرق داشتن

 • vary

 • متفاوت

 • synonyms of

 • contrast

 • تضاد

 • juxtapose

 • در کنار هم قرار دادن

 • balance

 • تعادل

 • collate

 • جمع آوری

 • differentiate

 • متمایز کردن

 • correlate

 • همبستگی

 • weigh

 • وزن کردن

 • analyseUK

 • analyseUK

 • analyzeUS

 • تجزیه و تحلیل ایالات متحده

 • assess

 • ارزیابی کنید

 • measure

 • اندازه گرفتن

 • compete

 • رقابت کنند

 • parallel

 • موازی

 • scrutiniseUK

 • بررسی انگلستان

 • scrutinizeUS

 • ایالات متحده را موشکافی کنید

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی