ترجمه
حذف

comparison

مقایسه

noun

اسم

UK : kəmˈpær.ɪ.sən

US : kəmˈper.ɪ.sən

google image of comparison

comparison image / تصویر
comparison image / تصویر
comparison image / تصویر
comparison image / تصویر
comparison image / تصویر

Description of comparison

SENTENCE of comparison

 • opposite of

 • difference

 • تفاوت

 • dissimilarity

 • عدم شباهت

 • unlikeness

 • بی شباهت

 • disconnection

 • قطع ارتباط

 • distinction

 • فرق - تمیز - تشخیص

 • differentiation

 • تفکیک

 • disparity

 • نابرابری

 • distinctness

 • تمایز

 • variation

 • تغییر

 • deviation

 • انحراف

 • diversity

 • تنوع

 • variance

 • واریانس

 • dissimilitude

 • عدم تشابه

 • polarity

 • قطبیت

 • variability

 • تغییرپذیری

 • synonyms of

 • contrast

 • تضاد

 • differentiation

 • تفکیک

 • juxtaposition

 • کنار هم قرار دادن

 • collation

 • گردآوری

 • discrimination

 • تبعیض

 • distinguishing

 • متمایز کردن

 • balancing

 • متعادل کردن

 • breakdown

 • درهم شکستن

 • distinction

 • فرق - تمیز - تشخیص

 • analysis

 • تحلیل و بررسی

 • appraisal

 • ارزیابی

 • assessment

 • ارزیابی

 • contrasting

 • متضاد

 • differentiating

 • متمایز کردن

 • dissection

 • تشریح

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی