ترجمه
حذف

component

جزء

noun

اسم

UK : kəmˈpəʊ.nənt

US : kəmˈpoʊ.nənt

google image of component

component image / تصویر
component image / تصویر
component image / تصویر
component image / تصویر
component image / تصویر

Description of component

SENTENCE of component

 • opposite of

 • whole

 • کل

 • entirety

 • تمامیت

 • total

 • جمع

 • totality

 • کلیت

 • aggregate

 • تجمیع

 • sum

 • مجموع

 • gross

 • ناخالص

 • aggregation

 • تجمع

 • composite

 • کامپوزیت

 • ensemble

 • گروه

 • assemblage

 • مجموعه

 • mass

 • جرم

 • bulk

 • فله

 • all

 • همه

 • summation

 • جمع بندی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی