ترجمه
حذف

concert

کنسرت

noun

اسم

UK : ˈkɒn.sət

US : ˈkɑːn.sɚt

google image of concert

concert image / تصویر
concert image / تصویر
concert image / تصویر
concert image / تصویر
concert image / تصویر

Description of concert

SENTENCE of concert

 • opposite of

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • disharmony

 • ناهماهنگی

 • disunity

 • نفاق

 • discord

 • اختلاف

 • dissension

 • اختلاف

 • hostility

 • خصومت

 • conflict

 • تعارض

 • opposition

 • مخالفت

 • antagonism

 • تضاد

 • hatred

 • نفرت

 • division

 • تقسیم

 • dissensus

 • اختلاف نظر

 • denial

 • انکار

 • refusal

 • امتناع

 • incompatibility

 • نا سازگاری

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی