ترجمه
حذف

conclude

نتیجه گرفتن

verb

فعل

UK : kənˈkluːd

US : kənˈkluːd

google image of conclude

conclude image / تصویر
conclude image / تصویر
conclude image / تصویر
conclude image / تصویر
conclude image / تصویر

Description of conclude

SENTENCE of conclude

 • opposite of

 • begin

 • شروع

 • commence

 • آغاز شود

 • start

 • شروع کنید

 • initiate

 • آغازکردن

 • launch

 • راه اندازی

 • instigate

 • تحریک کردن

 • originate

 • سرچشمه

 • inaugurate

 • افتتاح

 • open

 • باز کن

 • introduce

 • معرفی کنید

 • get underway

 • شروع شود

 • kick-off

 • شروع

 • set about

 • تنظیم کردن

 • start off

 • شروع کردن

 • continue

 • ادامه هید

 • synonyms of

 • end

 • پایان

 • close

 • بستن

 • finish

 • تمام کردن

 • cease

 • دست کشیدن

 • stop

 • متوقف کردن

 • terminate

 • خاتمه دادن

 • complete

 • کامل

 • halt

 • مکث

 • lapse

 • سپری شدن

 • consummate

 • کامل

 • culminate

 • بحد اعلی رسیدن

 • discontinue

 • متوقف کردن

 • expire

 • منقضی شود

 • cinch

 • چنگ زدن

 • crown

 • تاج پادشاهی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی