ترجمه
حذف

concrete

بتن

noun

اسم

UK : ˈkɒŋ.kriːt

US : ˈkɑːn.kriːt

google image of concrete

concrete image / تصویر
concrete image / تصویر
concrete image / تصویر
concrete image / تصویر
concrete image / تصویر

Description of concrete

SENTENCE of concrete

 • opposite of

 • theoretical

 • نظری

 • hypothetical

 • فرضی

 • conjectural

 • حدسی

 • suppositional

 • فرضی

 • theoretic

 • نظری

 • ideal

 • ایده آل

 • notional

 • تصوری

 • intangible

 • ناملموس

 • idealisedUK

 • ایده آل شده انگلستان

 • idealizedUS

 • ایده آل شده ایالات متحده

 • ideological

 • ایدئولوژیک

 • imaginary

 • خیالی

 • imaginative

 • تخیلی

 • intellectual

 • پر فکر

 • speculative

 • نظری

 • synonyms of

 • cement

 • سیمان

 • concretion

 • بتن ریزی

 • glue

 • چسب

 • adhesive

 • چسب

 • sealant

 • درزگیر

 • paste

 • چسباندن

 • binder

 • کلاسور

 • gum

 • آدامس

 • sealer

 • مهر و موم کننده

 • mucilage

 • موسیلاژ

 • fixative

 • ثابت کننده

 • bond

 • رابطه، رشته

 • size

 • اندازه

 • bonding

 • پیوند

 • stickum

 • چوب

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی