ترجمه
حذف

conduct

هدایت

verb

فعل

UK : kənˈdʌkt

US : kənˈdʌkt

google image of conduct

conduct image / تصویر
conduct image / تصویر
conduct image / تصویر
conduct image / تصویر
conduct image / تصویر

Description of conduct

SENTENCE of conduct

 • opposite of

 • inaction

 • بی عملی

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • inertness

 • بی تحرکی

 • nonaction

 • عدم اقدام

 • fecklessness

 • بی حوصلگی

 • otiosity

 • خشکی

 • negligence

 • غفلت

 • neglect

 • بی توجهی

 • non-intervention

 • عدم مداخله

 • corruption

 • فساد

 • disgrace

 • رسوایی

 • dishonesty

 • بی صداقتی

 • dishonorUS

 • بی ناموسی آمریکا

 • dishonourUK

 • dishonourUK

 • synonyms of

 • bearing

 • یاتاقان

 • comportment

 • محفظه

 • deportment

 • تبعید

 • behaviourUK

 • رفتار انگلستان

 • actions

 • اقدامات

 • manners

 • آداب

 • ways

 • راه ها

 • demeanourUK

 • رفتار انگلستان

 • performance

 • کارایی

 • activities

 • فعالیت ها

 • acts

 • عمل می کند

 • address

 • نشانی

 • attitude

 • نگرش

 • behaviorUS

 • رفتار ایالات متحده

 • deeds

 • اعمال

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی