ترجمه
حذف

confirm

تایید

verb

فعل

UK : kənˈfɜːm

US : kənˈfɝːm

google image of confirm

confirm image / تصویر
confirm image / تصویر
confirm image / تصویر
confirm image / تصویر
confirm image / تصویر

Description of confirm

SENTENCE of confirm

 • opposite of

 • contradict

 • تناقض دارند

 • disprove

 • رد کردن

 • rebut

 • رد کردن

 • refute

 • رد کردن

 • annul

 • باطل

 • cancel

 • لغو

 • confuse

 • گیج کردن

 • repudiate

 • رد کردن

 • destroy

 • از بین رفتن

 • disagree

 • مخالف بودن

 • disconfirm

 • رد کردن

 • discredit

 • بی اعتبار کردن

 • infirm

 • ناتوان

 • invalidate

 • باطل کردن

 • oppose

 • مخالفت کنند

 • synonyms of

 • verify

 • تایید کنید

 • corroborate

 • تایید کند

 • substantiate

 • اثبات کردن

 • validate

 • تصدیق

 • authenticate

 • تصدیق کردن

 • prove

 • ثابت كردن

 • support

 • پشتیبانی

 • attest

 • گواهی

 • justify

 • توجیه

 • vindicate

 • اثبات کردن

 • certify

 • گواهی کند

 • establish

 • تاسيس كردن

 • uphold

 • حفظ کردن

 • back

 • بازگشت

 • back up

 • پشتیبان گیری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی