ترجمه
حذف

conflict

تعارض

noun

اسم

UK : ˈkɒn.flɪkt

US : ˈkɑːn.flɪkt

google image of conflict

conflict image / تصویر
conflict image / تصویر
conflict image / تصویر
conflict image / تصویر
conflict image / تصویر

Description of conflict

SENTENCE of conflict

 • opposite of

 • peace

 • صلح

 • accord

 • توافق

 • armistice

 • آتش بس

 • conciliation

 • آشتی

 • concord

 • توافق

 • harmony

 • هماهنگی

 • pacification

 • آرام سازی

 • reconciliation

 • اصلاح

 • amity

 • رفاقت

 • ceasefire

 • آتش بس

 • cordiality

 • صمیمیت

 • goodwill

 • حسن نیت

 • pacifism

 • صلح طلبی

 • placation

 • قرار دادن

 • propitiation

 • کفالت

 • synonyms of

 • battle

 • نبرد

 • war

 • جنگ

 • clash

 • برخورد

 • fight

 • مبارزه کردن

 • struggle

 • تقلا

 • affray

 • دور زدن

 • assault

 • حمله

 • attack

 • حمله کنند

 • bloodshed

 • خونریزی

 • contest

 • مسابقه

 • hostility

 • خصومت

 • melee

 • غوغا

 • onset

 • شروع

 • onslaught

 • یورش

 • warfare

 • جنگ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی