ترجمه
حذف

connection

ارتباط

noun

اسم

UK : kəˈnek.ʃən

US : kəˈnek.ʃən

google image of connection

connection image / تصویر
connection image / تصویر
connection image / تصویر
connection image / تصویر
connection image / تصویر

Description of connection

SENTENCE of connection

 • opposite of

 • enemy

 • دشمن

 • foe

 • دشمن

 • rival

 • رقیب

 • opponent

 • حریف

 • adversary

 • حریف

 • competitor

 • رقیب

 • competition

 • رقابت

 • nemesis

 • دشمن

 • opposer

 • مخالف

 • opposition

 • مخالفت

 • contender

 • مدعی

 • corrival

 • همبستگی

 • antagonist

 • آنتاگونیست

 • disconnection

 • قطع ارتباط

 • disunion

 • جدایی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی