ترجمه
حذف

consider

در نظر گرفتن

verb

فعل

UK : kənˈsɪd.ər

US : kənˈsɪd.ɚ

google image of consider

consider image / تصویر
consider image / تصویر
consider image / تصویر
consider image / تصویر
consider image / تصویر

Description of consider

SENTENCE of consider

 • opposite of

 • dismiss

 • رد

 • disregard

 • بی توجهی

 • ignore

 • چشم پوشی

 • discard

 • دور انداختن

 • avoid

 • اجتناب کردن

 • overlook

 • نادیده گرفتن

 • scorn

 • تمسخر

 • avert

 • جلوگیری کند

 • bypass

 • میان بر

 • shirk

 • شرک کردن

 • shun

 • اجتناب کنید

 • cold-shoulder

 • شانه سرد

 • forget

 • فراموش کردن

 • neglect

 • بی توجهی

 • discount

 • تخفیف

 • synonyms of

 • contemplate

 • اندیشیدن

 • examine

 • معاینه کردن

 • appraise

 • ارزیابی

 • review

 • مرور

 • study

 • مطالعه

 • ponder

 • اندیشیدن

 • assess

 • ارزیابی کنید

 • bethink

 • فکر کن

 • evaluate

 • ارزیابی کنید

 • excogitate

 • برانگیختن

 • reflect

 • منعکس کنند

 • compare

 • مقایسه کنید

 • cogitate

 • فکر کردن

 • debate

 • مناظره

 • deliberate

 • حساب شده

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی