ترجمه
حذف

container

ظرف

noun

اسم

UK : kənˈteɪ.nər

US : kənˈteɪ.nɚ

google image of container

container image / تصویر
container image / تصویر
container image / تصویر
container image / تصویر
container image / تصویر

Description of container

SENTENCE of container

 • The crane lifted the container off the ship.

 • جرثقیل کانتینر را از روی کشتی بلند کرد.

 • Biscuits will stay crisp if you keep them in an airtight container.

 • اگر بیسکویت ها را در ظرف دربسته نگه دارید، ترد می مانند.

 • This container will take six litres.

 • این ظرف شش لیتر مصرف می کند.

 • Discarded food containers and bottles littered the streets.

 • ظروف غذا و بطری های دور ریخته شده در خیابان ها پر شده بود.

 • These organic olives are packaged in recycled glass containers.

 • این زیتون های ارگانیک در ظروف شیشه ای بازیافتی بسته بندی می شوند.

 • synonyms of

 • receptacle

 • ظرف

 • vessel

 • کشتی

 • holder

 • دارنده

 • box

 • جعبه

 • canister

 • قوطی

 • case

 • مورد

 • repository

 • مخزن

 • cartridge

 • کارتریج

 • casing

 • پوشش

 • bag

 • کیسه

 • drum

 • طبل

 • unit

 • واحد

 • barrel

 • بشکه

 • crate

 • جعبه

 • cylinder

 • سیلندر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی