ترجمه
حذف

contest

مسابقه

noun

اسم

UK : ˈkɒn.test

US : ˈkɑːn.test

google image of contest

contest image / تصویر
contest image / تصویر
contest image / تصویر
contest image / تصویر
contest image / تصویر

Description of contest

SENTENCE of contest

 • opposite of

 • agreement

 • توافق

 • calm

 • آرام

 • peace

 • صلح

 • quiet

 • ساکت

 • stillness

 • سکون

 • tranquilityUS

 • آرامش ایالات متحده

 • tranquillityUK

 • آرامش انگلستان

 • harmony

 • هماهنگی

 • accord

 • توافق

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • retreat

 • عقب نشینی

 • truce

 • آتش بس

 • concord

 • توافق

 • unity

 • وحدت

 • calmness

 • آرامش

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی