ترجمه
حذف

contract

قرارداد

noun

اسم

UK : ˈkɒn.trækt

US : ˈkɑːn.trækt

google image of contract

contract image / تصویر
contract image / تصویر
contract image / تصویر
contract image / تصویر
contract image / تصویر

Description of contract

SENTENCE of contract

 • opposite of

 • disagreement

 • اختلاف نظر

 • misunderstanding

 • سوء تفاهم

 • disaccord

 • عدم توافق

 • dissention

 • اختلاف نظر

 • dissensus

 • اختلاف نظر

 • nonconcurrence

 • عدم همزمانی

 • contestation

 • اعتراض

 • difficulty

 • دشواری

 • difference of opinion

 • اختلاف نظر

 • lack of agreement

 • عدم توافق

 • discord

 • اختلاف

 • dispute

 • اختلاف نظر

 • refusal

 • امتناع

 • dissension

 • اختلاف

 • dissent

 • مخالفت

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی