ترجمه
حذف

contribution

مشارکت

noun

اسم

UK : ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən

US : ˌkɑːn.trɪˈbjuː.ʃən

google image of contribution

contribution image / تصویر
contribution image / تصویر
contribution image / تصویر
contribution image / تصویر
contribution image / تصویر

Description of contribution

SENTENCE of contribution

 • opposite of

 • noncontribution

 • عدم مشارکت

 • subtraction

 • منها کردن

 • decrease

 • نزول کردن

 • deduction

 • کسر

 • debit

 • بدهی

 • diminution

 • کاهش

 • reduction

 • کاهش

 • withdrawal

 • برداشت از حساب

 • detraction

 • انحراف

 • deletion

 • حذف

 • subduction

 • فرورانش

 • irrelevance

 • بی ربط بودن

 • inconsequence

 • در نتیجه

 • pointlessness

 • بی هدفی

 • insignificance

 • بی اهمیت بودن

 • synonyms of

 • donation

 • اهدا

 • benefaction

 • احسان

 • offering

 • ارائه

 • gift

 • هدیه

 • grant

 • اعطا کردن

 • alms

 • صدقه

 • subscription

 • اشتراک، ابونمان

 • handout

 • جزوه

 • present

 • حاضر

 • subsidy

 • یارانه

 • beneficence

 • سود رسانی

 • charity

 • خیریه

 • philanthropy

 • بشردوستی

 • allowance

 • کمک هزینه

 • backing

 • پشتیبان

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی