ترجمه
حذف

conversation

گفتگو

noun

اسم

UK : ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən

US : ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən

google image of conversation

conversation image / تصویر
conversation image / تصویر
conversation image / تصویر
conversation image / تصویر
conversation image / تصویر

Description of conversation

SENTENCE of conversation

 • opposite of

 • silence

 • سکوت

 • quiet

 • ساکت

 • hush

 • ساکت کردن

 • quiescence

 • سکون

 • reticence

 • سکوت

 • still

 • هنوز

 • inarticulateness

 • بی بیانی

 • muteness

 • لال بودن

 • quietness

 • سکوت

 • quietude

 • سکوت

 • soundlessness

 • بی صدا بودن

 • speechlessness

 • بی زبانی

 • taciturnity

 • کم حرفی

 • uncommunicativeness

 • عدم ارتباط

 • dumbness

 • گنگ بودن

 • synonyms of

 • dialogueUK

 • گفتگو انگلستان

 • discussion

 • بحث

 • chat

 • چت کردن

 • exchange

 • تبادل

 • debate

 • مناظره

 • dialogUS

 • دیالوگ ایالات متحده

 • discourse

 • گفتمان

 • talk

 • صحبت

 • colloquy

 • گفتگو

 • confabulation

 • confabulation

 • conference

 • کنفرانس

 • argument

 • بحث و جدل

 • banter

 • دست انداختن

 • converse

 • صحبت کردن

 • deliberation

 • مشورت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی