ترجمه
حذف

conviction

محکومیت

noun

اسم

UK : kənˈvɪk.ʃən

US : kənˈvɪk.ʃən

google image of conviction

conviction image / تصویر
conviction image / تصویر
conviction image / تصویر
conviction image / تصویر
conviction image / تصویر

Description of conviction

SENTENCE of conviction

 • opposite of

 • disbelief

 • ناباوری

 • distrust

 • بی اعتمادی

 • unbelief

 • بی ایمانی

 • incredulity

 • ناباوری

 • doubt

 • شک

 • dubiety

 • دوبیتی

 • scepticismUK

 • شکاکیت انگلستان

 • skepticismUS

 • شک ایالات متحده

 • doubtfulness

 • شک

 • dubiousness

 • مشکوک بودن

 • incredulousness

 • ناباوری

 • cynicism

 • بدبینی

 • nonbelief

 • بی اعتقادی

 • unbelievingness

 • بی ایمانی

 • unfaith

 • بی ایمانی

 • synonyms of

 • belief

 • باور

 • opinion

 • نظر

 • persuasion

 • متقاعد کردن

 • view

 • چشم انداز

 • faith

 • ایمان

 • position

 • موقعیت

 • stance

 • حالت

 • creed

 • عقیده

 • idea

 • اندیشه

 • judgementUK

 • قضاوت انگلستان

 • judgmentUS

 • قضاوت ایالات متحده

 • notion

 • ایده

 • principle

 • اصل

 • sentiment

 • احساسات

 • tenet

 • اصل

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی