ترجمه
حذف

convince

متقاعد کردن

verb

فعل

UK : kənˈvɪns

US : kənˈvɪns

google image of convince

convince image / تصویر
convince image / تصویر
convince image / تصویر
convince image / تصویر
convince image / تصویر

Description of convince

SENTENCE of convince

 • opposite of

 • discourage

 • دلسرد کردن

 • dissuade

 • منصرف کردن

 • stop

 • متوقف کردن

 • prevent

 • جلوگیری کردن

 • deter

 • بازداشتن

 • dishearten

 • ناامید کردن

 • curb

 • محدود کردن

 • daunt

 • دلهره آور

 • hinder

 • مانع شود

 • avert

 • جلوگیری کند

 • frighten

 • ترساندن

 • demoraliseUK

 • تضعیف روحیه انگلستان

 • demoralizeUS

 • ایالات متحده را تضعیف کرد

 • caution

 • احتیاط

 • disincline

 • بی میلی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی