ترجمه
حذف

cookie

کوکی

noun

اسم

UK : ˈkʊk.i

US : ˈkʊk.i

google image of cookie

cookie image / تصویر
cookie image / تصویر
cookie image / تصویر
cookie image / تصویر
cookie image / تصویر

Description of cookie

SENTENCE of cookie

 • opposite of

 • animal

 • حیوان

 • plant

 • گیاه

 • nonhuman

 • غیر انسانی

 • beast

 • جانور

 • creature

 • موجود

 • abstract

 • چکیده

 • inanimate

 • بی جان

 • non-anthropoid

 • غیر آنتروپوئید

 • wild thing

 • موچود وحشی

 • lower animal

 • حیوان پایین تر

 • figment

 • تجسم

 • abstract

 • چکیده

 • fabrication

 • ساخت

 • concept

 • مفهوم

 • manifestation

 • تجلی

 • synonyms of

 • beauty

 • زیبایی

 • knockout

 • ناک اوت

 • goddess

 • الهه

 • stunner

 • خیره کننده

 • honey

 • عسل

 • eyeful

 • چشمی

 • babe

 • عزیزم

 • fox

 • روباه

 • enchantress

 • افسونگر

 • cutie

 • عیار

 • cutey

 • ناز

 • queen

 • ملکه

 • beauty queen

 • ملکه زیبایی

 • dolly bird

 • پرنده عروسکی

 • cooky

 • شیرینی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی